I. PŘEDMĚT SMLOUVY
A. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele fotografické dílo, které je blíže specifikováno viz výše (dále také jako „Dílo“), a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli smluvenou Cenu díla.

II. REALIZACE DÍLA
A. Čas provádění Díla je počítán od doby smluveného začátku fotografování. Zhotovitel neodpovídá za zpoždění zahájení provádění díla zaviněné Objednatelem. Doba pro realizaci díla je stanovena viz výše.
B. Objednatel výslovně prohlašuje, že zúčastněné osoby (tj. osoby, které budou zachyceni na fotografiích) a vlastníci použitých prostor, v nichž bude dílo realizováno, jsou s realizací díla obeznámeni a nebudou bránit Zhotoviteli v realizaci díla. S danými skutečnostmi udělili objednateli souhlas, což objednatel je a/nebo bude schopen v případě potřeby prokázat.
C. Zhotovitel ve spojení s prohlášením objednatele uvedeným v odst. 2 tohoto článku nenese odpovědnost za případné porušení práv fyzických či právnických osob ve smyslu autorského zákona č. 121/2000 Sb. anebo zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku týkající se ochrany osobnosti, vyjma případů, kdy bude těmito osobami výslovně požádán o nepořizování nebo nezveřejňování jakékoliv formy zachycení jejich osob a zhotovitel tuto žádost neuposlechne.

III. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
A. Dílo je individuálním výtvorem Zhotovitele a závisí pouze na úvaze Zhotovitele, který Dílo zhotovuje v souladu s pokyny a zadáním Objednatele.
B. Pokud si Objednatel přeje změnit rozsah Díla nebo způsob jeho provádění, než jak se smluvní strany dohodnou v této smlouvě, je povinen o tom Zhotovitele informovat.
C. Objednatel má právo po dohodě se Zhotovitelem požádat o rozšíření rozsahu Díla i v průběhu realizace Díla. Tato změna bude projednána včetně sjednání nové ceny Díla v návaznosti na požadovaný změněný rozsah Díla a následně dodatečně vyúčtována dle dohody (ve spojení s ceníkem služeb Zhotovitele).
D. Zhotovitel má právo rozhodnout o volbě postupu při realizaci Díla, a to i když Objednatel má na věc jiný názor. Zhotovitel má však povinnost jeho námitky zvážit, upozornit na jejich případnou nevhodnost a na základě společné dohody postup případně změnit. V případě, že Objednatel na svých pokynech vůči Zhotoviteli i přes upozornění Zhotovitele na jejich nevhodnost trvá, je Zhotovitel povinen se jimi řídit, neodpovídá však Objednateli za škodu nebo nedostatky a vady Díla, které na základě nebo v souvislosti s těmito pokyny vznikly. Osoby, pro které bylo Dílo objednáno, tedy Objednatel je povinen při tvorbě Díla se Zhotovitelem plně spolupracovat a zajistit spolupráci i ostatních osob na dané akci, které budou na fotografickém díle také zachyceni. V opačném případě neodpovídá Zhotovitel za kvalitu obsahu výsledného Díla.
E. Zhotovitel se zavazuje nefotografovat osoby, které mu předem sdělí, že si nepřejí být fotografovány.
F. Zhotovitel má právo ukončit okamžitě provádění Díla v případě, že chováním nebo jednáním kohokoliv ze zúčastněných na akci bude poškozen nebo zcizen jeho majetek nebo hrozí újma na zdraví Zhotovitele.
G. V případě neočekávaných okolností ze strany Zhotovitele, které není možné za vynaložení veškerého úsilí ze strany Zhotovitele odstranit a které brání Zhotoviteli vykonat smluvené Dílo, je Zhotovitel povinen zajistit za sebe náhradu. Pokud je tato náhrada Objednatelem výslovně zamítnuta, je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu a smlouva se od počátku bez dalšího ruší.
H. Objednatel je povinen nad rámec sjednané ceny Díla zajistit Zhotoviteli plnohodnotné občerstvení (jídlo a nápoje) po celou dobu trvání akce, na níž je Dílo Zhotovitelem zhotovováno.

IV. ZÁRUKA KVALITY ZAKÁZKY
A. Zhotovitel neodpovídá Objednateli za nedokonalé výsledky zaviněné nevhodným počasím, špatnými světelnými podmínkami nebo jinými okolnostmi, které mu brání ve zhotovení a dodání vyšší kvality snímků a které nebyl schopen technicky a/nebo umělecky vykompenzovat nebo upravit, stejně jako za nedokonalý obsah zhotovených fotografií v případě, že mu budou ze strany fotografovaných osob kladeny překážky.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
A. Objednatel uhradí před zahájením provádění Díla zálohu 2000Kč. Tuto zálohu uhradí Objednatel Zhotoviteli bankovním převodem do 7 dnů od podpisu této smlouvy. Zhotovitel není povinen započít s prováděním Díla do té doby, než bude záloha Objednatelem zaplacena. Záloha je v případě zrušení smlouvy ze strany objednatele nevratná.
B. Zhotovitel je rovněž oprávněn od smlouvy kdykoliv odstoupit, pokud Objednatel neuhradí zálohu ve smluvené výši ani do 5 dnů po uplynutí lhůty splatnosti zálohy. Pro odstoupení od smlouvy se upřednostňuje písemná forma.
C. Celkovou výši ceny Díla (v níž bude zohledněna již uhrazená záloha) uhradí Objednatel bankovním převodem na základě faktury vystavené Zhotovitelem na účet Zhotovitele do 7 dnů po přijetí odkazu na web-galerii s náhledy. Zhotovitel zašle Objednateli odkaz ke stažení fotografií v plné kvalitě až po uhrazení zbývající části ceny Díla, která je předmětem této smlouvy.

VI. PŘEDÁNÍ DÍLA, TERMÍNY
A. Dílo bude předáno Objednateli do 6ti týdnů ode dne konání akce, na které má být Dílo zhotovováno, s výjimkou zakoupení extra služby "zpracování do týdne". Objednatel je povinen převzetí Díla potvrdit Zhotoviteli e-mailem anebo telefonicky.

VII. ÚPRAVA AUTORSKÝCH PRÁV A NAKLÁDÁNÍ S DÍLEM
A. Práva a povinnosti ohledně nakládání s Dílem se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami a platnými právními předpisy.
B. Pokud Objednatel nevysloví výslovný písemný nesouhlas, Zhotovitel je oprávněn použít Dílo přiměřeným způsobem pro účely jeho vlastní prezentace.
C. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli výhradní, časově a územně neomezenou licenci k užití Díla všemi způsoby předpokládanými autorským zákonem.
D. Objednatel i Zhotovitel nejsou oprávněni předat Dílo nebo některou jeho části třetím osobám za účelem reklamy či propagace služeb třetích osob, bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
E. Objednatel výslovně prohlašuje, že je mu známo, že autorem Díla je pouze Zhotovitel a že je povinen nakládat s Dílem pouze v rozsahu, jež Objednateli dovoluje autorský zákon.

VIII. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
A. Objednatel podpisem této smlouvy bere bez výhrad na vědomí, že zpracování jeho osobních údajů, které zhotoviteli poskytnul v souvislosti s uzavřením této smlouvy, zhotovitel zpracovává a bude zpracovávat z titulu uzavření smlouvy a jejího plnění s odkazem na čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Účelem zpracování je evidence smluvní spolupráce. Zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje objednatele v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví 5 let, následně údaje zlikviduje.
B. Objednatel svým níže uvedeným podpisem stvrzuje, že byl seznámen se svými právy, tedy právy subjektu údajů. Je si vědom svých práv v souladu s čl. 15 – 20 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679, zejména práva na přístup k osobním údajům, práva na opravu a právo na výmaz.
C. V souvislosti s prováděním Díla mohou být zpracovávány i osobní údaje dalších osob, nikoliv jen objednatele, objednatel prohlašuje a nese odpovědnost za to, že tyto osoby obeznámil s tím, že budou jejich osobní údaje zpracovávány a jaká mají práva, a to v rozsahu výše uvedených odst. 1 a 2 tohoto článku.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
A. Tato smlouva se uzavírá na dobu do vyhotovení Díla a jeho předání Objednateli v souladu se smlouvou.
B. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku či nápadně nevýhodných podmínek, což obě strany stvrzují svým podpisem.
C. Záležitosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem.
D. Je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku. Každý má platnost originálu. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.